Home >  Uit de praktijk >  Events

Events

Op fuiven is het niet altijd mogelijk om te controleren of een oudere persoon drank koopt voor een -16-jarige. Als deze -16-jarige dronken thuiskomt en de ouders zoeken hiervoor een verantwoordelijke, is de jeugdbeweging dan verantwoordelijk?

Mag je op een fuif een jongere zijn identiteitskaart vragen als je twijfelt aan zijn leeftijd?

Mogen -16-jarigen achter de bar staan op een fuif van de jeugdbeweging?

Waaraan kan ik me verwachten als ik de gezondheidscontroleurs over de vloer krijg?

Wij willen graag een jeneverkraam op onze fuif. Hebben we hiervoor een vergunning nodig?

 Dansen Dancing - uit de praktijk - algemene werking

VRAAG: Op fuiven is het niet altijd mogelijk om te controleren of een oudere persoon drank koopt voor een -16-jarige. Als deze -16-jarige dronken thuiskomt en de ouders zoeken hiervoor een verantwoordelijke, is de jeugdbeweging dan verantwoordelijk?

Als jeugdbeweging kan je je niet voor de volledige 100% indekken om te vermijden dat alcohol aan -16-jarigen geschonken wordt. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Als organisatie kan je niet alle problemen vermijden, ondanks een goede voorbereiding.

Wat je als organisatie wel kan doen, is optreden als een zorgvuldig en voorkomend persoon. Dit wil zeggen dat je vooruit denkt, mogelijke problemen vooraf tracht in te schatten en hierop probeert in te spelen. Dit kan je doen door een goed barbeleid en op voorhand na te denken over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Zorg o.a. voor een briefing voor iedereen achter de bar, zodat iedereen op de hoogte is van de wet en weet aan wie wat te schenken en zorg dat de wetgeving duidelijk gecommuniceerd wordt aan iedereen. Hiervoor kan je heel wat materiaal gebruiken/

Wettelijk mag er enkel alcohol geschonken en verkocht worden aan +16-jarigen. Praktisch kan je dit controleren door leeftijdscontroles. Wanneer jongeren binnenkomen op je fuif vraag je een leeftijdsbewijs (studentenkaart, identiteitskaart…) en werk je met ander kleur polsbandjes voor -16-jarigen. Zo is voor het barpersoneel duidelijk wie -16 jaar is. Daarnaast kan er beslist worden om bijvoorbeeld geen sterkedrank te verkopen of om dit pas na een bepaald uur te doen. Je kan de cocktailbar of het jeneverkraam ook in een apart deel van je fuifzaal te plaatsen, waar enkel +18-jarigen binnen mogen. En zorg natuurlijk voor lekkere alcoholvrije alternatieven!

Als dit allemaal doet kan je als vereniging aantonen dat je voorzorgsmaatregelen genomen hebt. Je hebt je zo goed als mogelijk ingedekt tegen mogelijke problemen. Op die manier probeer je te vermijden dat je een organisatiefout aangerekend wordt of dat je burgerlijk aansprakelijk gesteld wordt. Je hebt als vereniging een aantal initiatieven genomen om alcoholgebruik bij -16-jarigen te beletten.

Concreet dien je rekening te houden met de volgende punten:

  • Alcoholische dranken mogen niet geschonken, verkocht of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Dit geldt zowel voor fuiven als op activiteiten, vormingsweekends en kampen.
  • Gegiste dranken zoals bier en wijn mogen geschonken en verkocht worden aan +16 (indien ze minder dan 22° zijn).
  • Sterke (gedistilleerde) dranken blijven verboden voor -18. Ook alcopops (bijvoorbeeld bacardi breezers) worden beschouwd als sterke dranken en mogen dus niet aan -18-jarigen worden geschonken, verkocht of uitgedeeld.
  • Wettelijk kan je op fuiven aan jongeren vragen om te bewijzen dat ze 16 of 18 jaar oud zijn. Indien jongeren niet voldoen aan de leeftijdseisen kan je de verkoop van alcohol weigeren.

VRAAG: Mag je op een fuif een jongere zijn identiteitskaart vragen als je twijfelt aan zijn leeftijd?

Je hebt niet het recht om iemands identiteit te controleren. Je mag met andere woorden nooit iemand letterlijk zijn identiteitskaart vragen. Als je twijfelt over de leeftijd van iemand die een drankje wil bestellen, kan je wel vragen of ze hun leeftijd willen bewijzen. De leeftijd bewijzen kan op andere manieren dan met de identiteitskaart. Iemand kan ook een treinkaart, bibliotheekkaart, rijbewijs… of andere kaarten tonen. Hij of zij kan als reactie op je vraag wel spontaan zijn identiteitskaart tonen.

VRAAG: Mogen -16-jarigen achter de bar staan op een fuif van de jeugdbeweging?

Bier tappen in het jeugdhuis of op de fuif van de jeugdbeweging kan je zien als vrijwilligerswerk, hiervoor geldt de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Minderjarigen mogen dit doen als een volwassen eindverantwoordelijke aanwezig is. In het geval dat er iets fout loopt, wordt deze volwassene verantwoordelijk gesteld.

Let wel, onder de 15 jaar mag er niet gewerkt worden, tenzij er een pedagogisch doel is in de opdracht. Dit valt onder kinderarbeid. Enkel jongeren van 15 jaar hebben dus een leeftijd waarop ze nog geen alcohol mogen drinken, maar wel al mogen tappen.

VRAAG: Waaraan kan ik me verwachten als ik de gezondheidscontroleurs over de vloer krijg?

De gezondheidscontroleurs of inspecteurs werken in functie van de 'Controledienst Alcohol en Tabak'. Die is een onderdeel van de ‘Federale Overheidsdienst (of FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu'. De gezondheidscontroleurs gaan na of de wetgeving op het schenken en verkopen van alcohol en het rookverbod nageleefd wordt. Als ze komen controleren communiceren ze dit meestal op voorhand. Installeer de gewoonte om het verkopen en schenken ervan goed - en volgens de wet - te organiseren. Gebruik daarom een bandjessysteem.

VRAAG: Wij willen graag een jeneverkraam op onze fuif. Hebben we hiervoor een vergunning nodig?

Ja, hiervoor heb je een sterkedrankvergunning nodig. Je kan deze aanvragen bij je gemeente. De gemeente beslist of en onder welke vorm ze jullie die vergunning aflevert. 

Geen vergunning nodig

Wel vergunning nodig

Bieren
Wijnen
Mousserende dranken
(champagne, cava…)
Opgelet, voor andere al dan
niet gegiste dranken heb
je geen vergunning nodig.

Alcopops (breezers…)
Jenever
Pisang
Safari
Whisky-cola
Wodka-redbull
Andere sterke dranken…

Je gaat best langs bij de jeugddienst om te informeren over hoe je dit kan regelen.

Als je een jeneverkraam wil op je fuif, dan zorg je er best voor dat dit kraam zich in een aparte ruimte bevindt. Op die manier kan je controleren wie er binnen gaat en vermijd je dat je sterkedrank schenkt aan -18-jarigen. Sterkedrank schenken aan -18-jarigen is namelijk strafbaar. Zorg ook voor lekkere alcholholvrije cocktails!